آدرس

نام آزمایشگاه

تهران - بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی

تلفن

همراه : 09122452338

اداره : +1 800 903 412

ایمیل

دکتر حامد ملک : office@companyname.com

آزمایشگاه : support@companyname.com